Přejít k obsahu

Kvůli povodním se rekordně investovalo

  • Statistiky
  • Společnost
  • Životní prostředí
  • Vodní hospodářství
  • Výdaje na ochranu životního prostředí
Téměř dvě pětiny veškerých investic na ochranu životního prostředí tvořily za období 2003 až 2013 investice do nakládání s odpadními vodami. V roce 2013 přesáhly v běžných cenách hodnotu 9 mld. Kč a tvořily téměř 35 % veškerých investic.

Jednou z příčin vysokých investic do nakládání s odpadními vodami může být likvidace škod po povodních. Posledními významnými povodněmi byla ČR zasažena v roce 2013. Týkaly se téměř 1 400 obcí v 10 krajích (včetně hlavního města Prahy). Povodeň způsobila miliardové škody hlavně ve Středočeském kraji a v Praze, kde došlo k významnému poškození kanalizace, a dále pak v kraji Ústeckém a Jihočeském. Celkové škody byly předběžně vyčísleny na 15,4 mld. Kč.

Neinvestiční náklady rostou

Výdaje na ochranu životního prostředí investičního i neinvestičního charakteru vykazují od roku 2003 postupný nárůst. Zvláště pak rostou ty, které patří do oblasti neinvestičních nákladů, tzv. běžných či provozních výdajů. V porovnání k hrubému domácímu produktu jsou výdaje na ochranu životního prostředí jedním z významných ukazatelů udržitelného rozvoje jak v národním, tak i v mezinárodním kontextu.

Výdaje na ochranu životního prostředí a jejich podíl na HDP (v mil. Kč, běžné ceny)

Výdaje na ochranu životního prostředí a jejich podíl na HDP (v mil. Kč, běžné ceny)
Zdroj: ČSÚ

V roce 2013 přesáhly celkové výdaje hodnotu 83 mld. Kč (pozn. red.: zde i dále v běžných cenách). V poměru k HDP se od roku 2010 stále drží nad hranicí 2 %.
Investice do nakládání s odpadními vodami v součtu za posledních 11 let (2003 až 2013) tvoří 39 % veškerých investic na ochranu životního prostředí a jsou následovány investicemi v oblasti ochrany ovzduší a klimatu (20 %) a v nakládání s odpady (16 %). V roce 2013 přesáhly tyto investice hodnotu 9 mld. Kč v běžných cenách a tvořily téměř 35 % veškerých investic.

Celkové investice na ochranu životního prostředí v letech 2003–2013 (v %)

Celkové investice na ochranu životního prostředí v letech 2003–2013 (v %)
Zdroj: ČSÚ

Vedly investice do čistíren odpadních vod

Investice do nakládání s odpadními vodami patří v posledních letech z hlediska zastoupení k nejvýznamnějším. Většinou se jednalo o investice do výstaveb a rekonstrukcí čistíren odpadních vod, do výstavby kanalizačních sítí se zajištěným napojením na čistírny odpadních vod. Patřily sem i investice do monitorovacích zařízení ke sledování čistoty vody či pořízení tankerů a nádrží pro přepravu a skladování odpadních vod.
Investice vládního sektoru převažovaly

Investice do nakládání s odpadními vodami podle sektorů (v mil. Kč, běžné ceny)

Investice do nakládání s odpadními vodami podle sektorů (v mil. Kč, běžné ceny)
Zdroj: ČSÚ

Klíčový rok 2003

Český statistický úřad provádí od roku 2003 každoročně zjišťování o výdajích na ochranu životního prostředí. V rámci něj se sledují investiční a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí a také ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí. Před rokem 2003 byly sledovány pouze investice na ochranu životního prostředí, a to v rámci investičního výkazu.

Z dlouhodobého pohledu na investice v oblasti nakládání s odpadními vodami z hlediska podnikového a vládního sektoru je zřejmé, že v období 2003 až 2013 převažovaly investice vládního sektoru. Bylo to odrazem požadavků Přístupové smlouvy mezi Českem a Evropskou unií, která se týkala čištění městských odpadních vod. Tento požadavek spočíval v povinnosti aglomerací s více než 2 tis. ekvivalentními obyvateli napojit veřejnou kanalizaci na čistírnu odpadních vod v požadované kvalitě.
Poslední prosincový den v roce 2010 přechodné období skončilo. Přesto vysoké investice vládního sektoru v oblasti nakládání s odpadními vodami pokračovaly i v dalších letech.

Více se dočtete zde: Životní prostředí