Přejít k obsahu

V ČSÚ přibývá vysokoškoláků

Jana Kostková

12. 05. 2015

  • Události
  • Česko
Český statistický úřad patří mezi instituce dlouhodobě personálně stabilizované. V loňském roce si udržel nízkou míru fluktuace a omladil věkovou strukturu svých vedoucích zaměstnanců. Podíl vysokoškoláků převýšil počet středoškolsky vzdělaných.

V roce 2014 zaměstnával Český statistický úřad 1 378 osob. Tento údaj se od hodnot v posledních čtyřech letech liší pouze v řádu jednotek. Znamená to, že personální struktura úřadu je stabilizovaná.
Nicméně nesmíme zapomenout, že ve srovnání s rokem 2005 se počet zaměstnanců snížil o více než čtvrtinu, a to v návaznosti na personální audity, organizační změny a realizované změny v souvislosti se zefektivňováním státního statistického systému.

Spokojení zaměstnanci

Stabilizační proces personální oblasti v ČSÚ pokračuje, o čemž vypovídá i míra fluktuace. V loňském roce dosáhla 7,4 %, stejně jako v roce 2012. Tato hodnota se pohybuje v personalisty doporučovaném a optimálním rozmezí. Podle analýzy, kterou vypracoval odbor personalistiky a mezd ČSÚ pro účely strategie řízení lidských zdrojů, zároveň tento ukazatel svědčí o interní spokojenosti zaměstnanců. Z vlastního rozhodnutí ukončuje pracovní poměr velmi málo zaměstnanců, což se týká i odchodů do starobního důchodu. Nejvíce lidí ukončuje pracovní poměr do tří let od svého nástupu.
Pro získání dostatečné odborné praxe a znalostí je ale v případě statistiků třeba více let. Zaměstnanci s délkou praxe od 10 do 20 let tvoří více než třetinu. Významný podíl zaujímají i zaměstnanci, kteří disponují více než 20letou praxí.

Vývoj podílu zaměstnanců ČSÚ podle dosaženého stupně vzdělání 2005–2014 (v %)

Vývoj podílu zaměstnanců ČSÚ podle dosaženého stupně vzdělání 2005–2014 (v %)
Zdroj: ČSÚ

Stabilizace se však projevila i v samotné organizační struktuře úřadu. Od roku 2012, kdy v souladu s ideou změnit model řízení vznikly krajské správy ČSÚ, nebyly realizovány žádné další výrazné organizační transformace. „Rozhodnutí zřídit krajské správy spojením jednotlivých regionálních pracovišť bylo motivováno požadavky na zvýšení efektivnosti chodu ČSÚ bez vlivu na kvalitu výstupů. Už po půlroce fungování tohoto konceptu se ukázalo, že skutečnost v nejlepším slova smyslu předčila naše očekávání a že krajská pracoviště v čele s řediteli krajských správ odvádějí velmi dobrou práci. Rychle se projevily potřebné změny v organizaci práce, významně poklesly provozní náklady a v souhrnném důsledku byly vytvořeny vhodné podmínky pro další zlepšování image všech našich pracovišť,“ shrnula předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Současně poukázala na fakt, že další zvyšování efektivity státní statické služby může být realizováno pouze ve spolupráci s ostatními resorty s využitím relevantní legislativy Evropské unie.
Vláda České republiky se již v roce 2013 zavázala integrovat sběr vybraných údajů. „Byl deklarován záměr omezit duplicitní poskytování údajů ze strany povinných subjektů orgánům státní správy a podpořit zasílání strukturovaných dat v elektronické podobě na jedno místo, v němž by údaje byly oprávněnými orgány sdíleny. Tím by se snížila administrativní zátěž, kterou subjekty pociťují,“ doplnila Iva Ritschelová.

Průměrný věk vedoucích na historickém minimu

Průměrný věk zaměstnanců ČSÚ dosahuje bezmála 48 let, přičemž je potřeba vzít v úvahu vlivy související s celkovým stárnutím populace, jakož i se zvyšováním hranice odchodu do důchodu. O něco lépe jsou na tom vedoucí zaměstnanci. Jejich věkový průměr významně poklesl, a to na 46,4 roku. Dosáhl tak svého minima od roku 2002, kdy začaly být tyto parametry systematicky sledovány. Oproti předcházejícímu roku se zmíněný průměr snížil o 3,5 roku. Dosavadní výsledky ukazují, že kontinuita výměny na důležitých vedoucích pracovních pozicích proběhla úspěšně.
V rámci monitorované desetileté časové řady bylo v loňském roce nejméně vedoucích zaměstnanců v kategorii starších 61 let. Oproti roku 2013 jde dokonce o více než 12% snížení. Naopak výrazně rostl podíl mladších věkových skupin vedoucích zaměstnanců. V loňském roce jich nejvíce za posledních deset let spadalo do skupiny 31–40 let věku. Meziročně byla posílena též věková skupina do 30 roků, v níž byl zaznamenán 3% posun.
Je však nezbytné poukázat na skutečnost, že věkové složení zaměstnanců ČSÚ se liší podle jednotlivých organizačních skupin. Podle materiálu zpracovaného odborem personalistiky a mezd odcházejí kupř. zaměstnanci krajských správ do starobního důchodu nejdříve po vzniku nároku. Důvodem je zejména v případě tazatelů v domácnostech psychická náročnost vykonávané činnosti.
Z komplexních personálních dat Úřadu dále vyplývá, že ženy byly k poslednímu dni loňského roku zastoupeny ve skupině vedoucích zaměstnanců nadpoloviční většinou (57 %), což je meziročně o 2 % více.  Jinak ženy dlouhodobě tvoří tři čtvrtiny všech pracovníků ČSÚ.

Nadpoloviční většina vysokoškoláků

V průběhu poslední dekády se významně změnila i vzdělanostní struktura pracovníků ČSÚ. Nepřetržitě se snižuje počet zaměstnanců se základním a středoškolským vzděláním ve prospěch absolventů vysokých škol. V roce 2013 poprvé převýšil počet vysokoškoláků podíl středoškolsky vzdělaných. Loni se tento poměr zvýšil na téměř 52 %. Ve vedoucích pozicích je již 95 % zaměstnanců s univerzitním diplomem, tj. meziročně o 4,5 % více.

Věková struktura vedoucích zaměstnanců ČSÚ, 2005–2014 (v %)

Věková struktura vedoucích zaměstnanců ČSÚ, 2005–2014 (v %)
Zdroj: ČSÚ

V posledních letech přibylo také studujících při zaměstnání. Ačkoliv Český statistický úřad již několik let přijímá na vypsané pracovní pozice pouze zaměstnance, kteří splňují předepsaný stupeň vzdělání, řada stávajících zaměstnanců využívá významného benefitu ze strany zaměstnavatele a zvyšuje si stupeň formálního vzdělání. Právě těmto osobám byly nejčastěji udělovány výjimky ze vzdělání, kterých však razantně – vzhledem k příslušným opatřením – ubylo (konkrétně o dvě třetiny v porovnání s rokem 2011). „Jsem ráda, že po počátečních, někdy i negativních reakcích ze strany zaměstnanců na určité tlaky vedení úřadu na zvyšování vzdělanosti jsou ti, kteří se rozhodli studovat, velmi spokojeni. A vnímají rozhodnutí před pěti lety za velmi prozíravé. A to nejenom v souvislosti s nastavením služebního zákona,“ poznamenala předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
ČSÚ pečuje o odborný rozvoj svých zaměstnanců i prostřednictvím organizování vzdělávacích akcí, včetně jazykových kurzů. Loni je absolvovalo více než 2 700 účastníků.
Zajímavostí je vysílání zaměstnanců na technické asistence, díky nimž je posilována mezinárodní pozice ČSÚ, ale zároveň tyto akce přispívají i k odbornému růstu zaměstnanců. Vloni vyslal Český statistický úřad své experty na 24 akcí. Destinacemi byly země jako Kazachstán, Turecko, Chorvatsko a Makedonie.

Délka trvání pracovního poměru zaměstnanců ČSÚ podle organizačních skupin (v %)

organizační struktura ČSÚ k 31. prosinci 2014:

1 – útvary přímo řízené předsedkyní, místopředsedové, 2 – sekce ekonomická a správní, 3 – sekce obecné metodiky a registrů, 4 – sekce makroekonomických statistik, 5 – sekce produkčních statistik, 6 – sekce demografie a sociálních statistik, 7 – krajské správy ČSÚ.

Délka trvání pracovního poměru zaměstnanců ČSÚ podle organizačních skupin (v %)
Zdroj: ČSÚ