Přejít k obsahu

Odpovědi do druhého dne

Jan Honner

12. 05. 2015

  • Události
  • Česko
Přestože počítačová gramotnost našich obyvatel roste, což se projevuje i v rostoucím využívání webu ČSÚ, uživatelé dat se bez přímé komunikace s pracovníky informačních služeb Úřadu neobejdou.

V roce 2014 vyřídili pracovníci informačních služeb Českého statistického úřadu celkem 17 947 dotazů a požadavků zákazníků. Zhruba 53 % z nich bylo adresováno na pracoviště informačních služeb v ústředí ČSÚ, 47 % obdržela krajská pracoviště.

Celkový počet dotazů v letech 2005–2014

Celkový počet dotazů v letech 2005–2014
Zdroj: ČSÚ

Celkový počet vyřízených zakázek byl o 1 154, tj. téměř o 6 % nižší než v předchozím roce. Trend poklesu počtu požadavků na ČSÚ v posledních letech pokračuje, přičemž v roce 2014 se zpomalil.
Uživatelé stále více využívají webovou prezentaci Úřadu. Je to dáno tím, že na internetových stránkách Úřadu
www.czso.cz stále narůstá objem poskytovaných informací a web je uživatelsky přátelský. Navíc roste i počítačová gramotnost obyvatelstva. Přímo na pracovníky ČSÚ se pak obracejí uživatelé se složitějšími problémy. Tuto skutečnost potvrzuje pokračující pokles požadavků na technickou podporu služeb. Mimo to došlo k poklesu požadavků na data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Největší část informací, které se tohoto projektu týkaly, byla zveřejněna již v roce 2013.

Témata zakázek

Dotazy a zakázky se nejčastěji týkají:
•    organizační statistiky (registru ekonomických subjektů),
•    vývoje spotřebitelských cen a inflace,
•    demografické statistiky,
•    výsledků SLDB 2011,
•    statistiky práce a mezd.

Většinu požadavků vyřizuje Úřad ještě týž nebo následující den (asi 94 %). Zcela statisticky nevýznamný (0,23 %) je počet zakázek, k jejichž vyřízení potřebuje více než 31 dní. Jde výhradně o požadavky, jejichž obsah je třeba konzultovat (i opakovaně) se zákazníkem, je nutné provést mimořádné zpracování apod. Část zakázek (asi 3 %) nelze vyřídit proto, že data nejsou v požadované věcné nebo územní podrobnosti k dispozici, resp. je ČSÚ nesleduje. Ale i v takových případech se pracovníci Úřadu snaží zákazníkovi pomoci nabídkou náhradního řešení, odkazem na internetové stránky jiných institucí apod.
Způsob, kterým se k pracovníkům ČSÚ dotazy a požadavky dostávají, je již po několik let velmi podobný. Nejčastěji používají uživatelé dat k zaslání požadavku e-mail a telefon (shodně 45 %). V ústředí ČSÚ tvoří jejich podíl 53, resp. 41 %, na krajích je poměr obrácený. Osobně chodí uživatelé s požadavky především na krajská pracoviště ČSÚ (12 % proti 2 % v Ústředí).

Jaké údaje ČSÚ poskytuje

Při řešení zakázek zjišťují pracovníci informačních služeb ČSÚ u zákazníka podrobnosti o jeho potřebách a někdy musí korigovat jeho představy, vysvětlit mu metodiku statistických šetření a případná omezení vypovídací schopnosti dat. Přitom se často radí i s odborníky z věcně příslušných odborů.
Mezi nejzajímavější zakázky v roce 2014 patřily:
•    Historické údaje, které vycházejí např. ze statistiky rodinných účtů před rokem 1938, statistika cen a devizových kurzů v roce 1918 a 1948, údaje o nezaměstnanosti od vzniku ČR a také historické statistiky osevů, sklizní a výnosů zemědělských plodin.
•    Územní vymezení – ČR, kraje a okresy za období 1933–1949; makroekonomické ukazatele za Československo a ČR: hrubý domácí produkt, tvorba hrubého kapitálu, daně, výdaje na konečnou spotřebu, sociální příspěvky, spotřeba, zaměstnanost, míra nezaměstnanosti, hrubé příjmy.
•    Údaje o zemích Evropské unie – například naděje dožití při narození, míra kriminality, index vzdělání, index demokracie, míra rozvodovosti a míra chudoby, dále pak vybrané ukazatele za jednotlivá evropská města.
•    Výběry dat podle územní struktury, včetně technických parametrů budov – např. počet obyvatel podle sčítání, počet podlaží, vybavení plynem aj.
Krajská pracoviště informačních služeb ČSÚ řeší řadu zajímavých, ale někdy poměrně složitých zakázek. Spolupracovala i na přípravě Programů rozvoje kraje na období 2014 až 2020. Dále se pracoviště ČSÚ podílejí na aktualizaci územně analytických podkladů a analýz udržitelného rozvoje krajů, regionů soudržnosti NUTS2, ale i mikroregionů a velkých měst. Velkou akcí byla příprava podkladů pro programové dokumenty asi stovky Místních akčních skupin. Pracovníci ČSÚ komunikovali i se statistiky ze sousedních regionů a společně připravovali přeshraniční databáze (CBFD a CentropeSTATISTICS) a jiné výstupy pro uživatele.
Celkové tržby za poskytnuté služby v roce 2014 dosáhly 3,3 mil. Kč, což je o 0,5 mil. Kč méně než v roce předchozím. I přes pokles příjmů v roce 2014 (o 13 % proti roku 2013) byl rozpočet příjmů ČSÚ stanovený na 2,5 mil. Kč s dostatečnou rezervou splněn.

Svobodně k informacím

Významnou činností informačních služeb v Ústředí je vyřizování dotazů podle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Počet těchto dotazů v posledních letech kolísá. Nejvíce žádostí zaznamenal ČSÚ v roce 2013 (21). Nejméně jich bylo v roce 2011 (5), v loňském roce přijal 14 žádostí. Pokaždé byly vyřízeny ke spokojenosti žadatelů.

Struktura zákazníků informačních služeb ČSÚ v roce 2014 (v %)

Struktura zákazníků informačních služeb ČSÚ v roce 2014 (v %)
Zdroj: ČSÚ

Pracovníci informačních služeb rovněž zajišťují činnosti související s vydáváním publikací ČSÚ. Kromě toho, že odpovídají za sestavování Katalogu produktů, sledují také jeho plnění.
Katalog produktů na rok 2014 obsahoval původně 311 produktů (o 20 více než v předchozím roce), z toho 44 analýz, 62 časových řad, 184 datových souborů a 21 rychlých informací. V průběhu roku byl Katalog produktů doplněn o dalších 6 tištěných titulů, celkem bylo vydáno tiskem 79 titulů.
Kromě toho útvary informačních služeb zajišťují také vlastní publikační činnost. V Ústředí ČSÚ se každoročně připravuje titul Česká republika v mezinárodním srovnání. Na webu Úřadu vyšla úspěšná publikace Česká republika od roku 1989 v číslech, která se v žebříčku návštěvnosti stránek umísťuje na předních místech.

Tabulky Eurostatu v češtině

V roce 2014 se pokračovalo v překladech tabulek Eurostatu do češtiny. Nyní je k dispozici 1 171 tabulek s mezinárodním srovnáním, které zahrnují všechny oblasti statistiky a jsou on-line aktualizovány.

ESDS – European Statistical Data Support
ČSÚ je již řadu let součástí sítě národních statistických úřadů, které poskytují podporu uživatelům při získávání dat Eurostatu. V roce 2014 poskytl asistenci při řešení 298 dotazů.

Všechny kraje vydaly krajské statistické ročenky a čtvrtletní statistické bulletiny. Loni připravila krajská pracoviště ČSÚ analýzu Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje kraje. Některé kraje navíc zpracovaly další publikace zaměřené především na oblast demografie s údaji o jednotlivých obcích.
V roce 2014 bylo na www.czso.cz zaznamenáno 2 644 682 návštěv 1 323 228 uživatelů, kteří si zobrazili celkem 10 714 724 stránek. Více než polovina z nich (53,9 %) se na web vracela.

Návštěvnost webu ČSÚ v jednotlivých měsících roku v období 2006–2014 (v tis.)

Návštěvnost webu ČSÚ v jednotlivých měsících roku v období 2006–2014 (v tis.)
Zdroj: ČSÚ