Přejít k obsahu

Přehled událostí z ČSÚ

redakce

30. 03. 2015

  • Události
  • Česko
ROS mezi oceněnými. 44. zasedání České statistické rady. Optimalizace provozu komunikačních služeb. Čeští statistici předávají zkušenosti. Partnership Group ve Vídni. Výpisy údajů z ROS. Březnové tiskové konference. Stavebníci míří do Brna. Výkazy přehlednější. Prof. Hronová ocenila kvalitu dat ČSÚ. Hodnocení volby prezidenta. Projekt CentropeSTATISTICS. Mladí geoinformatici. Krajská čísla za rok 2012.

ROS mezi oceněnými

Základní registry veřejné správy byly Českou asociací manažerů informačních technologií CACIO vyhlášeny nejlepším IT projektem roku 2012. Mezi oceněné se tak kromě Ministerstva vnitra s Úřadem pro ochranu osobních údajů zařadil i Český statistický úřad se základním registrem osob (ROS). Hodnotící komise vyzdvihla roli nově spuštěných registrů pro zvýšení komfortu uživatelů a samozřejmě též pozitivní přínos tohoto projektu na poli informačních a telekomunikačních technologií. Ostrý provoz registrů byl zahájen v červenci loňského roku.

44. zasedání České statistické rady

V pátek 29. března se poprvé v letošním roce sešla Česká statistická rada. Vedoucí pracovníci ČSÚ prezentovali členům Rady prioritní úkoly ČSÚ pro rok 2013 v oblastech zefektivnění státní statistické služby, revize národních účtů a projektu Redesign statistického informačního systému.
Na programu byla též závěrečná zpráva auditorské skupiny pro index cen surového dříví a informace o přípravě auditů statistiky rodinných účtů a statistiky odpadů, plánovaných pro rok 2013 v rámci prioritního úkolu Audity statistik ČSÚ. Členové Rady se rovněž seznámili s čerpáním prostředků rozpočtové kapitoly ČSÚ v roce 2012, letošním rozpočtem a výhledem na roky 2014–2016.
Na závěr svého jednání Rada schválila zásady pro udílení společné Ceny předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE v Praze. Důvodem jejího vzniku je podle předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové především snaha ocenit vynikající zásluhy a přínos jednotlivců na poli národní i mezinárodní statistiky. Rektor VŠE Richard Hindls chápe navrhovanou cenu jako jeden z kroků v rámci popularizace statistiky. Na jedné straně je marketingovým nástrojem, na straně druhé pak prostředkem vyjádření odborného uznání.
Rada jednoznačně odsouhlasila návrh kandidatury prof. Ing. Lubomíra Cyhelského, DrSc., významného odborníka v oblasti statistiky, kterému bude v prostorách ČSÚ slavnostně předáno historicky první ocenění 30. dubna, v den výročí narození matematika
Johanna Carla Friedricha Gausse.

Optimalizace provozu komunikačních služeb

Začátkem února uzavřel ČSÚ nové smlouvy na dodávky komunikačních služeb. Veřejná zakázka přitom navázala na veřejnou soutěž na poskytování datových služeb, kterou úřad vypsal v průběhu roku 2011. Důvodem současného výběrového řízení byla přetrvávající nejistota ohledně projektu Komunikační infrastruktura veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra ČR. Řízení bylo připraveno s ohledem na maximální otevřenost soutěže, optimalizaci provozu, minimalizaci nákladů a samozřejmě také bezpečnost systému. Výsledkem výběrového řízení bylo dosažení roční úspory za paušální platby ve výši 720 tis. Kč. Další úspora v rozsahu 30 % až 80 % vznikla snížením částek za minutové hovorné (podle typu volání, tj. místní, meziměstské a do mobilních sítí).

Čeští statistici předávají zkušenosti

V březnu 2013 byla podepsána dohoda mezi tureckým statistickým úřadem (Turkish Statistical Institute) a Českým statistickým úřadem o poskytnutí technické asistence v oblasti regionálních účtů domácností. Konzultace budou probíhat do dubna 2014 s cílem zlepšení metodologie k sestavení spolehlivých regionálních účtů domácností v Turecku (včetně analýzy dostupných zdrojů, sestavení metodiky odhadů, identifikace problémů a doporučení ke zlepšení).

Partnership Group ve Vídni

Dne 27. března se předsedkyně ČSÚ  Iva Ritschelová zúčastnila zasedání Partnership Group, které plní funkci byra Výboru pro evropský statistický systém. Na programu zasedání byly zejména otázky ročního pracovního programu 2014, spolupráce Evropského statistického systému s Evropským systémem centrálních bank, legislativní architektura evropské statistiky, úkoly statistiky ve vztahu k proceduře při makroekonomické nerovnováze a vybrané otázky spojené s implementací Kodexu evropské statistiky.
Partnership Group je voleno z členů výboru, tedy předsedů národních statistických úřadů zemí Evropského statistického systému. Předsedou Partnership Group v současném složení, v němž figuruje i předsedkyně ČSÚ, je předseda rakouského statistického úřadu (Statistik Austria).

Výpisy údajů z ROS

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby s aktivní datovou schránkou dostávají již od poloviny března informační záznam o tom, kdo za kalendářní rok 2012 nahlížel do jejich údajů vedených v základním registru osob (ROS). Z výpisu se příjemce dozví, jaký orgán veřejné správy se na osobu v registru dotazoval, pod jakou agendou a jaký informační systém k tomu využil, kdy tak učinil a z jakého důvodu. Rozesílání vyplývá ze zákona, má informační charakter a není nutné jej kamkoliv zasílat či na zprávu odpovídat. V případě pochybností o oprávněnosti přístupu se může dotčená osoba obrátit přímo na příslušný subjekt, který si danou informaci vyžádal, s žádostí o poskytnutí doplňujících informací. Příjemcem těchto dotazů není ČSÚ. Ve výpisech se mohou objevit i záznamy o využití vyplývající z chyb při připojování orgánů veřejné moci k registru ve fázi zahájení provozu systému. Vzhledem k automatickému záznamu a zachování jeho autenticity jsou i tyto údaje zaznamenány. Rozesílání na více než čtyři sta tisíc adres by mělo být dokončeno během měsíce dubna.

Březnové tiskové konference

Složení domácností v České republice za posledních padesát let bylo tématem první březnové tiskové konference.  Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, zdůraznil, že sice roste počet domácností, ale počet jejich členů klesá. Rostou i počty neúplných rodin a především domácností jednotlivců.
K internetu bylo v lednu 2012 připojeno 96,6 % podniků s více než deseti zaměstnanci, prezentovala Eva Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ na druhé březnové tiskové konferenci, zaměřené na ICT v podnicích. Další informace k tématu jsou k dispozici v publikaci ČSÚ „Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru 2012“.
O vývoji cen nemovitostí hovořil ředitel odboru statistiky cen ČSÚ Jiří Mrázek na poslední tiskové konferenci v březnu. Připomněl, že ceny starších bytů a rodinných domů v České republice dosáhly vrcholu v roce 2008.  Podle House Price Indexu, který zahrnuje nové i starší bytové nemovitosti i ceny souvisejících pozemků, poklesly ceny nemovitostí od 3. čtvrtletí 2008 do 3. čtvrtletí 2012 o 9,1 %.

Stavebníci míří do Brna

Aktuální data o stavebnictví a bytové výstavbě představí ČSÚ na Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně. Na tiskové konferenci 24. dubna od 13 hodin seznámí novináře a odbornou veřejnost např. s indexy stavební produkce (pozemní a inženýrské stavitelství), počty stavebních zakázek a vydaných stavebních povolení. V oblasti bytové výstavby bude prezentovat počty a typy bytů a investiční náklady v průběhu let 1997 až 2011. Nebude chybět ani detailní pohled na bytovou výstavbu v jednotlivých regionech ČR v dlouhodobém časovém horizontu.

Výkazy přehlednější

Na konci března došlo ke změně struktury webové stránky Výkazy, sběr dat (www.vykazy.cz). Obsah prezentace se nezměnil, cílem úprav bylo zpřehlednění stránky a její přizpůsobení požadavkům uživatelů. Nová struktura vznikla ve spolupráci s respondenty ČSÚ, kteří k aktuálním změnám přispěli svými názory a zkušenostmi.

Prof. Hronová ocenila kvalitu dat ČSÚ

Ve čtvrtek 28. března se v ústředí ČSÚ v Praze uskutečnil další seminář z cyklu Uživatelé statistiky statistikům. Tentokrát se statistikům představila profesorka Stanislava Hronová, prorektorka pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze a členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace při vládě ČR. Seminář této významné vysokoškolské pedagožky zaplnil přednáškovou místnost do posledního místa. Profesorka S. Hronová pochválila mimo jiné vysokou kvalitu dat produkovaných ČSÚ. Ze své pozice téměř každodenního uživatele statistických dat přednesla přítomným posluchačům mnoho přínosných námětů, jak učinit práci se statistickými údaji lepší a příjemnější nejen pro ni, ale i pro ostatní uživatele dat ČSÚ.

Hodnocení volby prezidenta

První březnovou středu se v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina konala pravidelná pracovní porada tajemníků obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) působících na Vysočině. Jedním z bodů programu bylo i zhodnocení zpracování výsledků první přímé volby prezidenta. Ředitelka Krajské správy ČSÚ v Jihlavě Jitka Číhalová vyzdvihla dlouhodobě vynikající spolupráci při přípravě přebíracích míst, kterých je na Vysočině celkem 26. Zpracování volby prezidenta v lednu letošního roku zabezpečovalo více  než 200 pracovníků, z nich téměř polovina byla z POÚ. Ve svém vystoupení Jitka Číhalová zmínila rovněž i statistiku využívání programového vybavení okrskovými komisemi a poděkovala tajemníkům za aktivní přístup při zajišťování výpočetní techniky do jednotlivých komisí. Při této příležitosti předala tajemníkům CD se základními výsledky SLDB 2011 za Kraj Vysočina a rovněž informovala o ak­tuálním vydání publikace s údaji za domácnosti za jednotlivé regiony ČR.

Projekt CentropeSTATISTICS

Koncem února se v rakouském Schwechatu uskutečnil workshop k projektu CentropeSTATISTICS. Tento projekt mapuje příhraniční oblasti České republiky, Rakouska, Slovenska a Maďarska. Srovnatelné statistické údaje přenesené do map slouží především pro územní plánování. Uživatelé mohou posoudit například rozdíly v demografickém vývoji a struktuře obyvatelstva, využití půdy, a to i podle jednotlivých obcí. Rozvíjeno je rovněž srovnávání na úrovni krajů (NUTS3). Cílem této schůzky bylo mimo jiné rozšíření informací o možnosti vzdělávání podle jednotlivých stupňů v podrobném územním pohledu a také o projekci vývoje obyvatelstva regionu do roku 2030. Upřesněno bylo využití výsledků SLDB 2011, které ve všech čtyřech zemích proběhlo podle evropsky platných principů. Výsledkem jednání bylo vytvoření rámcového harmonogramu a upřesnění rozsahu dat, která by měla být v letošním roce v projektu využita. Na české straně jsou do projektu zapojeny kraje Jihomoravský, Jihočeský a Kraj Vysočina. Z důvodu racionalizace práce připravuje požadované mezinárodně srovnatelné údaje Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích, další dvě krajské správy se podílí na jejich validaci. Aktuální stránky projektu jsou umístěny na internetu: http://bit.ly/14pa2Pn

Mladí geoinformatici

Krajskou správu ČSÚ v Pardubicích navštívili 20. března studenti geoinformatiky z Univerzity Palackého v Olomouci, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Mendelovy univerzity v Brně a Západočeské univerzity v Plzni. Ředitel krajské správy Petr Matoušek informoval posluchače o působnosti a úkolech ČSÚ. Připomněl i cíle celosvětové kampaně Mezinárodní rok statistiky. Navazující část byla zaměřena na přehled využití geoinformačních technologií v ČSÚ: od sběru, správy a analýzy dat až po jejich vi­zualizaci. O správě prvku základní sídelní jednotky (ZSJ), který je vlajkovou lodí statistického územního registru sčítacích obvodů a budov (RSO) v napojení na registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), hovořil Jiří Štěpnička. Vyzdvihl zejména význam ZSJ pro sledování socioekonomických jevů jako stabilního rámce prostorové identifikace na lokální úrovni. Stěžejní bylo společné vystoupení Jakuba Součka a vedoucí oddělení statistických územních jednotek Zdeňky Udržalové na téma využívání kartografických metod v prezentaci statistických údajů s podporou registrů.
Studenty zaujal rozvoj prezentačních metod využívaných při sběru, zpracování a předkládání výsledků sčítání lidu, domů a bytů, zejména využití nadstavby MapBook při tvorbě map sčítacích obvodů a prezentace statistických údajů pomocí sítě gridů (zapojení ČSÚ do mezinárodního projektu
Geostat). Stručně byla představena webová aplikace iRSO, včetně ukázky vyhledání budovy s tvorbou příslušného reportu o obci, zobrazením vyhledaného objektu nad mapovým podkladem a publikací statistických dat prostřednictvím webové mapové služby WMS zeměměřického úřadu.

Krajská čísla za rok 2012

Počátkem dubna vydaly krajské správy ČSÚ statistické bulletiny za 1. až 4. čtvrtletí 2012. Přinášejí základní informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji daného regionu a jeho okresů, včetně mezikrajského srovnání. Publikace obsahují v přehledných tabulkách aktuální data, která jsou za kraje dostupná. Zájemci bulletin najdou na internetových stránkách jednotlivých krajských správ pod odkazem Vydáváme.