Přejít k obsahu

Prioritní úkoly Českého statistického úřadu

Iva Ritschelová

19. 01. 2015

  • Události
  • Česko
ČSÚ si každý rok stanoví prioritní úkoly, jejichž prostřednictvím zabezpečuje aktivity významné pro vývoj státní statistické služby České republiky ve střednědobém horizontu. Jsou to nadstandardní činnosti, které obvykle souvisí s vysokými nároky na odbornost či personální kapacity Českého statistického úřadu. Východiskem pro definování prioritních úkolů ČSÚ jsou mise, vize a strategie úřadu schválené již v roce 2011.

V posledních čtyřech letech ČSÚ řešil prioritní úkoly v oblasti zefektivnění státní statistické služby a využití administrativních dat, rozvoje statistických registrů či implementace nástrojů vytvářených v rámci projektu Redesign statistického informačního systému (SIS). Významná pozornost byla věnována statistickému projektu desetiletí Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011 a aktivitám v rámci revize národních účtů.

Výsledky roku 2014

Pokud bychom charakterizovali uplynulý rok, pak lze konstatovat, že rok 2014 patřil k jedněm z pracovně velmi náročných. V rámci prioritních úkolů byla úspěšně dokončena revize ESA 2010. Zásluhou několikaleté práce a vysokého pracovního nasazení kolegů Česká republika se stala jedinou zemí Evropské unie, která přijala nový standard bez jakýchkoli výjimek. V požadovaném termínu nabídl Český statistický úřad uživatelům srovnatelné časové řady sektorových účtů a hlavních makroekonomických agregátů České republiky revidovaných v souladu s novou metodikou.
Byl ukončen náročný a relativně komplexní projekt Redesign SIS, který se do historie Českého statistického úřadu zapíše jako významný transformační milník. V souvislosti se snížením administrativní zátěže respondentů a zvýšením kvality a dostupnosti statistických informací byla vyvinuta řada nových nástrojů, které umožní komplexní elektronizaci a integraci procesů přípravy zjišťování, vstupního a centrálního zpracování a následnou diseminaci statistických výstupů. Po celou dobu provázely projekt problémy, které se však podařilo relativně uspokojivě řešit a projekt úspěšně ukončit. Tím však práce neskončila.  V současnosti stojí před Úřadem další významný úkol: zabezpečení potřebné udržitelnosti projektu a zavedení nástrojů do rutinních statistických procesů.
Podle příslušného usnesení vlády pokračoval Český statistický úřad v procesu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí.
Na základě závěrů analýz resortních statistických zjišťování se zrušilo osm z nich bez náhrady a došlo k integraci jednoho šetření do statistického systému ČSÚ.
Dále došlo k implementaci pěti zjišťování do právních předpisů příslušných resortů. V současné době probíhají legislativní procesy v oblasti zakotvení dalších devíti zjišťování do resortní legislativy.

Priority roku 2015

Pro letošní rok bylo stanoveno celkem pět prioritních úkolů:
•    zefektivnění státní statistické služby ČR,
•    realizace kontrolní mise zaměřené na implementaci Kodexu evropské statistiky,
•    audity dalších vybraných statistik,
•    zahájení přípravy SLDB kolem roku 2020,
•    analýza možností převodu Informačního systému o průměrném výdělku MPSV do systému statistik ČSÚ.

Důležitá je podpora resortů

V rámci druhé významné části aktivit v oblasti rozvoje dostupnosti administrativních dat pro statistické účely se uskutečnila řada jednání na všech úrovních. Ne všechna však dopadla tak, jak bychom si nejen z pohledu Úřadu, ale i z pohledu respondenta představovali. I proto budou aktivity v dané oblasti pokračovat i nadále. Nicméně bez aktivní podpory resortů není možné očekávaných výsledků dosáhnout.
Již tradičně byly i v uplynulém roce realizovány externí metodické audity. Tentokrát se jednalo o audit indexu průmyslové produkce. Byl zahájen audit předběžného odhadu hrubého domácího produktu. Tyto aktivity jsou v rozhodující míře pojímány jako důležitá zpětná vazba a podpora pro zvyšování kvality práce statistiků v budoucnu.

Pokračovat v zefektivnění

V oblasti zefektivnění státní statistické služby jsou pro letošní rok připraveny další aktivity v oblasti rozvoje integrovaného sběru vybraných údajů pro veřejnou správu. Záměrem Úřadu je dosáhnout optimalizace ukládání vybraných dat na jedno místo v elektronické podobě tak, aby mohla být sdílena oprávněnými institucemi včetně ČSÚ. Jsou to zejména údaje z daňových přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, z daňových přiznání k DPH, z účetních závěrek a některé údaje pro Českou správu sociálního zabezpečení.
Mezi přínosy těchto aktivit patří zajištění jednoho místa sběru pro stejný okruh ukazatelů. S tím souvisí zamezení duplicitního oslovení stejných zpravodajských jednotek a další snížení administrativní zátěže respondentů. Za tímto účelem jsou vedena jednání s příslušnými resorty. Výsledky pak budou předloženy k projednání vládě ČR v polovině roku 2015.

Celoevropská kontrolní mise

V březnu 2015 se uskuteční mezinárodní mise k odbornému přezkoumání úrovně implementace principů Kodexu evropské statistiky v rámci činnosti ČSÚ a vybraných pracovišť státní statistické služby.
Kodex byl přijat v roce 2005 Výborem pro evropský statistický systém s cílem trvalého zvyšování kvality evropské statistiky. Jedná se o soubor mezinárodních statistických zásad, metod a postupů, které by měly uplatňovat všechny instituce zapojené do evropského statistického systému. Obsahuje 15 zásad, jež se týkají zejména profesionální nezávislosti, důvěrnosti, závazku kvality, zdrojů, metodologie statistických procesů a kvality statistických výstupů. Cílem kontrolní mise bude posoudit úroveň naplňování těchto zásad v podmínkách státní statistické služby ČR.

Další kolo metodických auditů

Vazbu na naplnění standardů Kodexu mají i tzv. externí metodické audity. Úřad realizuje tyto audity ve snaze o kvalitativní rozvoj procesů tvorby statistických výstupů. Proto jsou vybrané statistiky externě přezkoumávány týmem nezávislých expertů. Pro rok 2015 jsou naplánovány audity konjunkturálního průzkumu, vládní statistiky a registru ekonomických subjektů. Veškeré závěry a doporučení auditorských týmů Úřad zohledňuje při plánování své činnosti v budoucnu.

Koncepce příštího Sčítání lidu, domů a bytů

V roce 2015 zahájí svou činnost meziresortní pracovní skupina pro přípravu populačního, domovního a bytového cenzu, který by se měl konat v roce 2021.
V minulém roce Český statistický úřad poprvé seznámil vládu ČR se záměrem realizace příštího sčítání. Po zhodnocení výhod a nevýhod navrhl Úřad koncept, který je založený na maximálním využití administrativních zdrojů dat s tím, že u obyvatelstva, majitelů a uživatelů domů a bytů by byly šetřeny jen nezbytně nutné údaje s použitím výběrových metod.
Tato nová koncepce však předpokládá právní úpravy stanovující povinnost zpřístupnit administrativní zdroje dat pro statistické účely a možnost tyto údaje propojovat.
V letošním roce zahájí meziresortní pracovní skupina analýzu výchozího stavu informačních systémů a možností sdílení dat. Bude diskutovat o případném založení nových registrů a vyhodnotí rozsah potřebných legislativních změn. Výsledky těchto analýz budou prezentovány vládě ČR na podzim roku 2015.
K dalším aktivitám vztahujícím se k zefektivnění výkonu státní statistické služby náleží i diskuze ohledně možností převodu Informačního systému o průměrném výdělku Ministerstva práce a sociálních věcí do systému statistik ČSÚ.
Cílem Úřadu je do budoucnosti připravit variantní řešení pro zajištění sběru a zpracování mzdové statistiky. Snahou je předejít přerušení časových řad a zajistit plnění požadavků všech oprávněných uživatelů. Za tímto účelem bude provedena analýza možných postupů případných úprav agendy z hlediska legislativního, právního i organizačního. Konkrétní kroky však budou záviset na vývoji situace v oblasti realizace příslušné veřejné zakázky na ministerstvu.