Přejít k obsahu

V informatice jsou ženy v menšině

  • Statistiky
  • Lidé
  • Ženy a muži
  • Zaměstnanost a mzdy žen a mužů
  • Vzdělávání žen a mužů, věda a digitalizace
V roce 2013 bylo v České republice zaměstnáno na pozicích IT odborníků 148 tis. osob, což byla 3 % z celkové zaměstnané populace. I když se počet IT odborníků od roku 2004 plynule zvyšuje, žen zaměstnaných na těchto pozicích se to netýká. Za posledních dvacet let jich výrazně ubylo.

V roce 1993 bylo na pozicích IT odborníků zaměstnáno 22 tis. žen, které na celé populaci IT odborníků tvořily 36 %. O dvacet let později, v roce 2013, jich už pracovalo necelých 14 tis., tj. 10 %. Tento výrazný pokles počtu žen mezi IT odborníky lze pravděpodobně připisovat mimo jiné i rychlému rozvoji informačních technologií a tím i zvýšeným nárokům na rozvoj znalostí spojených s časem a flexibilitou zaměstnaných. Na počátku 90. let zabíraly počítače celé místnosti a pro jejich obsluhu bylo zapotřebí většího množství lidí, mnohdy právě žen. Tento předpoklad potvrzují i statistická data, která ukazují, že nejvíce žen bylo v roce 1993 zaměstnáno mezi IT odborníky z kategorie Operátoři a obsluha výpočetní techniky. Zde jich pracovalo téměř 13 tis. a ženy tvořily dokonce dvě třetiny těchto pracovníků. Zatímco před dvaceti lety pracovala necelá čtvrtina IT odbornic na pozicích IT specialistů, v roce 2013 to byla již více než polovina. Žen zaměstnaných v IT oborech nejen ubylo, ale došlo také k jejich přesunu z kategorie ICT technici do kategorie ICT specialisté.

IT odbornice jsou starší a vzdělanější

Obecně by se dalo říci, že populace IT odbornic je starší než populace IT odborníků mužů. Zatímco mezi IT odborníky je 40 % z nich ve věku 25–34 let a 23 % jich je starších 45 let, pak mezi IT odbornicemi se nachází třetina ve věku 25–34 let a třetina je starší 45 let.
Ženy zaměstnané na pozicích IT odborníků lze s trochou nadsázky označit oproti mužům za vzdělanější. Dvě třetiny mají vysokoškolské vzdělání, v případě mužů se jedná o 56 %.
Pokud se půjdeme podívat do zahraničí, zjistíme, že například na Slovensku je poměr žen a mužů mezi IT odborníky shodný jako u nás. Velmi obdobná situace je pak také v Rakousku, Lucembursku či Portugalsku. Naopak nejvyšší zastoupení mezi IT odborníky mají ženy v Rumunsku a Bulharsku, kde se jejich podíl blíží k 30 %. Více než 20% zastoupení na IT odbornících mají ženy například v Litvě, ve Švédsku, Lotyšsku, Finsku nebo Španělsku.

IT odborníci v České republice v období 1993–2013

IT odborníci v České republice v období 1993–2013
Zdroj: ČSÚ

IT odbornice mají nižší mzdy

Zatímco ve struktuře žen a mužů na pozicích IT odborníků nalézáme relativně nepatrné rozdíly, v oblasti odměňování jsou rozdíly podstatně významnější.
V roce 2013 se průměrný hrubý měsíční plat IT odborníka pohyboval nad hranicí 43 tis. Kč. IT odborníci tak měli v průměru o téměř 17 tis. Kč vyšší mzdu, než jaký byl průměr za celou Českou republiku. V případě mužů zaměstnaných na pozicích IT odborníků se jednalo o průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 44 tis. Kč. Ženy si ve stejné pozici vydělávaly ve stejném roce necelých 37 tis. Kč. Průměrná mzda žen zaměstnaných na IT pozicích se tak pohybuje na 84 % mzdy mužů. V případě celkové hrubé měsíční mzdy v Česku je rozdíl mezi ženami a muži větší. V tomto případě činil průměrný plat žen 78 % průměrného platu mužů. Obecně by se mohlo konstatovat, že ženy IT odbornice, i přes to, že zdaleka nedosahují na úroveň platu mužů, jsou na tom lépe než ostatní zaměstnané ženy v České republice.
Pokud se zaměříme na jednotlivé socio-demografické skupiny žen IT odbornic, zjistíme, že oproti mužům jsou rozdíly ve mzdách napříč věkovými a vzdělanostními skupinami vyrovnané. Výjimku tvoří pouze věková skupina 40–44 let, kdy IT odbornice pobírají mzdu na úrovni 70 % mzdy mužů tohoto věku. A potom také ženy se vzděláním vyšším odborným a bakalářským, jejichž mzda činí naopak 90 % mzdy mužů s tímto vzděláním.
Velmi zajímavé je také srovnání průměrných měsíčních mezd žen a mužů podle toho, zda pracují ve sféře podnikatelské či nepodnikatelské. V nepodnikatelské pobírají ženy IT odbornice 93 % mzdy mužů IT odborníků, v podnikatelské sféře 85 %. Ve skupině Specialisté v oblasti ICT jsou v případě nepodnikatelské sféry platy ještě vyrovnanější. Ženy dostávají 97 % průměrného platu mužů. Tyto rozdíly ve výši platů žen a mužů mezi zmiňovanými sférami jsou způsobeny tabulkovými platy v nepodnikatelské sféře, které neumožňují činit mezi muži a ženami výraznější rozdíly.

IT odborníci podle pohlaví v zemích EU28, 2013

IT odborníci podle pohlaví v zemích EU28, 2013
Zdroj: Eurostat

Podíl absolventek vysokých škol IT oborů je nižší

Počet žen zaměstnaných v pozici IT odborník v průběhu sledovaných let klesal. Aby došlo k zastavení tohoto trendu, je zapotřebí dostatek nových kvalifikovaných IT odbornic. O budoucím vývoji jejich počtu by nám alespoň částečně mohly napovědět počty žen studujících a hlavně absolvujících vysoké školy v oborech IT.
V roce 2013 studovalo vysokou školu v oboru informatika necelých 22 tis. osob. Na celkovém počtu vysokoškolských studentů zaujímali studenti tohoto oboru podíl 5,9 %. Oproti roku 2001 vzrostl počet studentů IT oborů více než trojnásobně. Zvýšilo se i zastoupení studentů informatiky na všech studentech vysokých škol – v roce 2001 činil tento podíl 3,5 %. Zastoupení žen na studentech IT oborů se však po celé sledované období nijak výrazně nemění a kolísá mezi 12–15 %. Ačkoliv v celkové populaci vysokoškolských studentů převládají ženy (56 % v roce 2013), v informatice jsou ženy v menšině, což je zajisté způsobeno technickým charakterem oboru.
V roce 2001 bylo mezi absolventy vysokých škol oboru informatika 15,8 % žen, do roku 2006 tento podíl klesl na 12 % a do roku 2012 již pak můžeme hovořit o stagnaci. V roce 2013 však došlo opět k mírnému navýšení podílu žen na absolventech vysokých škol v IT oborech, kdy tvořily ženy na všech těchto absolventech 14 %. Toto číslo však nestačí k zachování vyššího zastoupení žen v populaci IT odborníků. A je také otázkou, jaká část takto vzdělaných žen se po ukončení studia oboru IT opravdu věnuje.

Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků podle zaměstnání, sféry působení a pohlaví, 2013 (v Kč)

Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků podle zaměstnání, sféry působení a pohlaví, 2013 (v Kč)
Zdroj: ČSÚ

Více se dočtete zde: Zaměstnanost, nezaměstnanost