Přejít k obsahu

Poděkování a přání profesoru Cyhelskému

Iva Ritschelová

04. 12. 2014

  • Události
  • Česko

Ačkoli se statistika může laické veřejnosti jevit jako zajímavá, avšak poměrně nepochopitelná, anonymní a strohá věda, za jejími teoretickými základy i praktickými výstupy stojí tvrdá a poctivá práce konkrétních lidí. A právě jednoho takového konkrétního statistika, velkého postavou, duchem i znalostmi v těchto dnech společně oslavujeme. Není jím nikdo jiný než dlouholetý pedagog, ale též popularizátor statistiky, prof. Ing. Lubomír Cyhelský DrSc.
Profesor Cyhelský se narodil 12. října 1929 v Bousově. Poválečná léta jeho života jsou spojena s Libercem. Vysokoškolské studium zahájil v roce 1948 a v létě 1952 se stal absolventem oboru ekonomicko-statistické inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk Českého vysokého učení technického v Praze. Není bez zajímavosti, že si v roce 1950 vyzkoušel, jaké to je být sčítacím komisařem statistického úřadu při sčítání lidu. A kdo ví, možná tehdy navštívil i rodinu někoho z našich čtenářů! Nicméně hlavní váha jeho práce byla vždy na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE), kde v letech 1962–1989 vedl katedru statistiky.
V 60. letech se aktivně podílel na snaze o změnu nežádoucího sepětí statistiky se státní kontrolou. Roku 1961 se habilitoval docentem a v roce 1968 byl jmenován profesorem. Titul doktora věd obdržel v roce 1981. Působil i ve významných akademických funkcích. V letech 1966–1970 byl proděkanem Fakulty národohospodářské VŠE, v letech 1976–1985 pak působil jako prorektor VŠE. Po roce 1989 stál prof. Lubomír Cyhelský u zrodu Fakulty informatiky a statistiky VŠE a také České statistické společnosti. Od roku 1994 až do současnosti přednáší na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci, kde vedl statisticko-pojistnou sekci katedry informatiky a později sekci statistiky. Od roku 2006 působí též na katedře financí Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní.
Během své profesní dráhy se podílel na výchově celé řady osobností statistiky. Výuce zejména doktorandů se ostatně věnuje i dnes. Je autorem či spoluautorem velkého množství publikací, napsal mimo jiné kolem půl stovky učebnic základů statistiky, které jsou vzorem a návodem pro výuku dodnes. Řada jeho učebnic a monografií je nedílnou součástí knihovny všech, jejichž profese tak či onak souvisí se statistickou vědou. V roce 1979 byl zvolen do mimořádné funkce, když se stal členem Mezinárodního statistického institutu. Jako vynikající pedagog a zapálený odborník, který svůj život věnoval statistice a zasloužil se o její vysoký kredit, obdržel Lubomír Cyhelský historicky první Cenu předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE v Praze za přínos v oblasti národní i mezinárodní aplikované a teoretické statistiky.
Zajímavostí je, že se Lubomír Cyhelský stal statistikem vlastně náhodou – při zvažování své studijní dráhy hledal totiž obor, kde by co nejlépe vystačil s matematikou. A tak, řečeno slovy pana profesora, stal se z člověka statisticky negramotného – statistikem. A my můžeme jen dodat: buďme této náhodě, která Lubomíra Cyhelského vehnala do náruče statistické vědy, vděčni!
Profesor Cyhelský byl a je renesanční osobností, na kterou vzpomínají desítky jeho kolegů a tisíce studentů. Vedle nadšení pro vědu a akademické prostředí si však vždy rád našel cestu i do blízkosti fotbalového pažitu, ať už na severu Čech (Jablonec, Varnsdorf) či ve slávistickém Edenu.
Vyjádření úcty za vykonanou práci druhého není nikdy dost. Proto nám na závěr dovolte, abychom jménem celé statistické obce vyjádřili obdiv a poděkování za celoživotní dílo Lubomíra Cyhelského. Vždy se těšíme na setkání s ním. Spolupráce s Lubomírem Cyhelským je velmi inspirativní a obohacující. Rádi bychom mu popřáli jak za sebe, tak i za Český statistický úřad a za akademické prostředí hodně zdraví a životního elánu do dalších let.

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
předsedkyně ČSÚ

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.,
vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti VŠE

 

Měl jsem to velké štěstí být jeho studentem

Člověk v životě potká mnoho různých učitelů, ale skutečnou stopu v něm zanechají jen ti, kteří jsou něčím výjimeční. Ti, kteří dělají své povolání s láskou. Tedy nejenže mají svůj předmět nesmírně rádi, ale svou láskou zcela přirozeně a nenásilně dokáží „nakazit“ celé své okolí. Takovým skvělým pedagogem je pan profesor. Ukázal nám skutečnou krásu statistiky. Naučil nás dívat se na věci kriticky, hledat logiku u zažitých ste­reotypů a vidět každodenní věci z jiné perspektivy. Dokázal povzbudit a zasmát se nad chybami. Učitelé, jako prof. Cyhelský, dělají akademickou půdu něčím skutečně hodnotným, povzneseným a výjimečným. K jeho krásnému životnímu jubileu mu přeji vše dobré, pevné zdraví a mnoho dalších vděčných studentů.

Egor Sidorov, Ph.D.
ředitel Kanceláře předsedkyně ČSÚ