Přejít k obsahu

Snížení administrativní zátěže respondentů

Iva Ritschelová

24. 06. 2014

  • Události
  • Česko
Český statistický úřad bude předkládat vládě návrhy, jejichž realizace by měla vést k dalšímu snížení administrativní zátěže podnikatelů. Zároveň by mělo dojít k omezení duplicitního poskytování údajů státní správě.

Český statistický úřad zpracoval v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 29. srpna 2012 č. 634 k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby a následné usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 37 k Návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014 celkem sedm návrhů opatření, jejichž uskutečnění povede k významnému snížení administrativní zátěže podnikatelů.
Návrhy se týkají administrativních zdrojů dat a statistických zjišťování. Úsporná opatření zohledňují i návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice.
Cílem plné realizace navrhovaných opatření je dosáhnout snížení administrativní zátěže podnikatelské sféry redukcí jejích povinností poskytovat údaje státní správě. Finálním stavem je dosažení takového způsobu získávání údajů, který povede k omezení duplicitního poskytování údajů a k jejich sdílení oprávněnými státními orgány. V návaznosti na to dojde ke zvýšení efektivity výkonu státní statistické služby vykonávané v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a v této souvislosti i ke zvýšení kvality produkovaných statistických informací. Nemalá bude také úspora finančních prostředků jak na straně státu, tak na straně poskytovatelů dat.

Zásadní podmínky

Aby však navrhované aktivity mohly být s patřičným dopadem provedeny, je třeba nejprve splnit několik zásadních podmínek. Těmi jsou zejména sdílení již jednou poskytnutých údajů v rámci oprávněných orgánů státní správy a obecná shoda podnikatelské veřejnosti a státních orgánů na využívání těchto údajů. Dále pak vytvoření odpovídajících právních podmínek zakotvujících ze strany povinných subjektů předávání údajů pouze v elektronické (datové) formě a v neposlední řadě též vytvoření technických, právních a finančních podmínek pro převzetí rezortních statistických zjišťování do působnosti Českého statistického úřadu a způsobu zpracování nově získávaných administrativních údajů.
Sdílení elektronicky zasílaných údajů povinnými subjekty se týká více než 2,2 mil. subjektů podávajících daňová přiznání k dani z příjmů a téměř 2,9 mil. zaslaných daňových přiznání k dani z přidané hodnoty.
Elektronicky získané údaje především z příloh k daňovému přiznání k dani z příjmů (účetních výkazů) budou primárně využity rejstříkovými soudy, správcem daně a následně státní statistickou službou a Českou národní bankou.
Práce s daty bude samozřejmě podléhat závazku mlčenlivosti tak, jak ho i dnes stanovuje zákon o státní statistické službě.
Úspory ze sdílení dat na straně povinných subjektů lze odhadnout v rámci stovek milionů korun. V případě Českého statistického úřadu se předpokládá snížení rozsahu výkazů navazujících na tyto údaje až o 15 tis. zpravodajských jednotek, převážně ze sektoru malých firem, a snížení rozsahu zjišťovaných statistických ukazatelů až o 35 %.
Celkový počet statistických zjišťování ze současných 197 by dle návrhu klesl v roce 2015 na 158.
Návrhy jednotlivých aktivit uvedených v materiálu připraveném pro jednání vlády byly projednány se zástupci příslušných rezortů. Bude ale samozřejmě záležet na rozhodnutí vlády, zda daný návrh, který bude v nejbližších dnech rozeslán do meziresortního připomínkového řízení v uvedeném rozsahu, přijme a ten bude zrealizován.

Navrhovaná opatření

1.    Elektronicky dostupné údaje z přiznání k dani z příjmů včetně příloh.
2.    Elektronicky dostupné údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty.
3.    Elektronicky dostupné údaje ze mzdových listů a jejich souhrnů.
4.    Společný právní rámec pro sdílení administrativních dat státní statistickou službou.
5.    Integrace resortních zjišťování do statistického systému ČSÚ.
6.    Integrace resortních zjišťování do působnosti resortních právních předpisů.
7.    Zrušení duplicitních a zbytných statistických zjišťování bez náhrady.