Přejít k obsahu

Přehled událostí z ČSÚ

redakce

24. 06. 2014

  • Události
  • Česko

Spolupráce na vysoké úrovni

Na půdě ČSÚ se v červnu uskutečnilo každoroční jednání Pracovní skupiny pro statistiku s pracovníky Ministerstva financí a za účasti zástupců České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu. Převážná část agendy se týkala datových zdrojů, které ČSÚ od MF přebírá pro účely sestavování účtů a notifikací deficitu a dluhu vládního sektoru. V této souvislosti byl dohodnut postup při přípravě vzájemné formální dohody o předávání těchto dat. Mezi další body jednání patřily například informace o novelizaci vyhlášek v souvislosti s centrálním účetnictvím státu a pomocným analytickým přehledem nebo o změnách v zařazování jednotek do sektorů na základě ESA 2010. Závěrem obě strany konstatovaly dobrou úroveň vzájemné spolupráce a vyjádřily přání ji dále rozvíjet.

45. zasedání České statistické rady

V pátek 21. června se uskutečnilo 45. zasedání České statistické rady.
Prvním tématem jednání byla Informace o průběhu a výsledcích auditu statistiky odpadů, kterou prezentoval ředitel Odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Jiří Hrbek. O situaci v oblasti statistiky zahraničního obchodu podali informaci předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová a vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik ČSÚ Marek Rojíček.
Členové rady rovněž obdrželi informace o postupu a řešení projektu Redesign SIS či personálním vývoji ČSÚ. Ve zprávě o návrhu vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2014 se konstatovalo, že návrh zahrnuje 182 zjišťování. Meziroční odhadovaná administrativní zátěž klesne z 215 mil. Kč v roce 2013 na 210 mil. Kč v roce 2014. Dalším úspěchem ČSÚ bylo zavedení formulářů ve formátu PDF, jejichž prostřednictvím obdržel úřad 33 % všech výkazů. Sbírá tak již celkem 70 % výkazů elektronickou formou.
Velký zájem vzbudila Informace o postupu zefektivnění státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí. Iva Ritschelová hovořila o aktivitách ČSÚ v oblasti posílení využití administrativních zdrojů dat.
Vrchní ředitel Sekce obecné metodiky ČSÚ František Konečný uvedl materiál, který obsahuje návrh řešení dvou vládních úkolů – Záměr zefektivnění státní statistické služby (usnesení vlády České republiky ze dne 29. srpna 2012 č. 634) a Návrh úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014 (usnesení vlády České republiky ze dne 16. ledna 2013 č. 37). Cílem je omezení duplicitního poskytování údajů, sdílení údajů oprávněnými státními orgány (princip zasílání informací pouze jednou), zvýšení efektivity tvorby informací pro potřeby státu a snížení administrativní zátěže.

Jednání českých a slovenských statistiků

Ve dnech 25.–28. června se v Bratislavě uskutečnilo bilaterální jednání mezi ČSÚ a ŠÚSR, které bylo zaměřené na bilancování komoditních toků. Pracovníci odboru národních účtů předávali slovenským kolegům své zkušenosti s využíváním specializovaného softwaru vyvinutého norským statistickým úřadem. ČSÚ ho standardně využívá již sedm let. Používá se v roční periodicitě ke zpřesnění propočtu hrubého domácího produktu v běžných i stálých cenách.

Eurostat mění podnikovou statistiku

Koncem června se v Lucembursku sešli na pravidelném jednání pracovní skupiny ředitelé podnikových statistik. Hlavním bodem byla příprava některých komponent pro FRIBS, tedy pro chystané nařízení sjednocující většinu podnikových statistik pod jeden právní akt. Podle Ing. Jana Ernesta, který ČSÚ na jednání reprezentoval, je v současnosti stěžejním tématem Eurostatu snaha vyrovnat se s ekonomickou globalizací. Z hlediska zachycení těchto jevů ve statistice si EU dala za cíl stát se světovým lídrem, což je znát i na připravovaném nařízení Evropského parlamentu. To samozřejmě přinese řadu změn, včetně ještě výraznějšího sjednocení metodik jak mezi jednotlivými statistikami, tak mezi jednotlivými zeměmi. Nastolený směr má logiku, ale je jisté, že následující roky budou pro ČSÚ velmi náročné.

Kazaši na návštěvě v ČSÚ

V květnu a červnu zavítali do ČSÚ na studijní návštěvu odborníci ze Statistického úřadu Kazachstánu. Pod vlajkou technické asistence financované Světovou bankou přijeli získávat nové znalosti a zkušenosti. Jejich statistika prochází podobnými reformami jako ta česká, v rámci projektu se snaží co nejvíce přiblížit západním standardům.
Petr Eliáš, vedoucí oddělení klasifikací, číselníků a SMS, jenž se návstěvy zúčastnil, sdělil, že Kazachy zaujala řada výborných nápadů, které ČSÚ přivedl k životu. V květnu se dozvěděli maximum informací o tom, jaké úřad používá klasifikace, jak spravuje naše číselníky a jak pracuje s metainformacemi. Jejich červnová návštěva se zase zaměřila na výkazy od vzniku až po vstupní zpracování zjištěných údajů.

Životní podmínky českých domácností

Po úspěšné tiskové konferenci Mzdy zaměstnanců se v červnu uskutečnilo druhé setkání s novináři. ČSÚ na něm prezentoval výsledky ze šetření Životní podmínky 2012.
RNDr. Jaromír Kalmus, vedoucí oddělení sociálních šetření, zhodnotil příjmy domácností za rok 2011. Sdělil, že nominálně zaznamenaly mírný růst, reálně však již druhým rokem po sobě zvolna klesají. Zároveň rychleji než příjmy domácností rostly jejich výdaje na bydlení. Částečné zhoršení situace oproti předchozímu roku se projevilo i v subjektivním hodnocení domácností. Nemohly si častěji dovolit určité výdaje a s příjmy vycházely hůře než v předchozím roce. Náklady na bydlení vnímaly jako větší zátěž.
Více informací v publikaci „Životní podmínky 2012“ ZDE.

Za zápis do RES se neplatí

ČSÚ varuje podnikatelskou veřejnost před nabídkami k „registraci“ mezi ekonomické subjekty. Tyto komerční databáze nemají s Registrem ekonomických subjektů (RES), který ze zákona spravuje pouze ČSÚ, nic společného. Zápis do RES totiž není žádným způsobem zpoplatněn.

Opendata SLDB 2011

ČSÚ zveřejnil na svých stránkách informace, které jsou nutné pro používání tzv. otevřených dat z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB 2011). Uživatelé si mohou data vyexportovat i ve formátu XML, jenž je vhodný zejména pro použití v dalších informačních systémech. Jejich zveřejněním umožnil Český statistický úřad všem uživatelům využít kteroukoli tabulku ze SLDB pro další zpracování.
Úřad tak dále pokračuje ve svém úsilí o zveřejňování statistických dat v tzv. otevřeném formátu, které zahájil zpřístupněním dat z voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2012 a z prezidentských voleb v letošním roce. Více ZDE.

Nenechte si ujít

ČSÚ vydal na přelomu června a července dvě obsáhlé analýzy. První „Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012“ pojednává o tom, jak domácnosti za poslední více než dvě dekády hospodařily s penězi. Více ZDE. Druhá „Analýza zahraničního obchodu s Čínou v letech 2005 až 2012“ je včetně tabulek volně dostupná ZDE.

Zdařilý turnaj

Už posedmé se sešli nadšenci beach volejbalu z řad ČSÚ v areálu TJ Solidarita ve Strašnicích. I když dva dny před turnajem kurty připomínaly po týdnu plném lijáků spíše brouzdaliště, v pátek 7. června se představilo slunce v plné síle a předsedkyně úřadu tak mohla turnaj slavnostně zahájit. Zúčastnilo se ho stejně jako loni 17 týmů. Na soupiskách bylo 79 hráčů a hráček z Prahy i několika krajů republiky.
Letos byly předány dvě sady medailí. V kategorii A převzal putovní pohár pro vítěze tým ÍVÍES (T. Chrámecký, L. Kratochvílová, A. Krulichová, M. Mejdr, F. Traxler). Na loňské vítěze Ajeto zbyly stříbrné medaile. V kategorii B byl nejlepší tým JBA z Ostravy. Zápasy byly nesmírně vyrovnané. Každý tým poznal hořkost porážky, ale drtivá většina týmů i radost z vítězství.

Minisčítání v obrázcích

ČSÚ upozorňuje všechny zájemce o projekt Minisčítání, že na ZDE  jsou umístěny výsledky posledního ročníku ve formě kreslených plakátů. Celkem 18 plakátů lze stáhnout po jednotlivých souborech (formát A3; velikost 1,4 MB až 3,1 MB). Pokud by měl někdo zájem o plakáty ve velikosti A1, může ČSÚ kontaktovat a úřad mu je zašle.

Seminář o zemědělství v Jihomoravském kraji

V květnu se v Krajském úřadu Jihomoravského kraje konal seminář na téma Zemědělství v Jihomoravském kraji. Vystoupil na něm hejtman JUDr. Michal Hašek, který prezentoval Strategii rozvoje Jihomoravského kraje. Seznámil přítomné se stavem zemědělství v kraji, s jeho zásadními problémy, a nastínil, co je potřeba udělat pro zpomalení propadu zemědělské produkce. Další příspěvky vystupujících se týkaly největších problémů, které kraj sužují – sucha a eroze. Ředitel ČHMÚ Brno, RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., informoval o dlouhodobých úhrnech srážek a teplot v České republice a o možných změnách, které lze v blízké budoucnosti očekávat. Doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., z VUT v Brně přiblížil problém erozí, které snižují kvalitu půdy a při přívalových deštích způsobují časté škody na majetku. Nastínil možnosti předcházení problémů odbornými zásahy do obhospodařovaných pozemků včetně výsadby vhodných zemědělských kultur. Seminář uzavřel radní Ing. Jiří Němec shrnutím úkolů pro řešení zmiňovaných problémů. Ředitelka KS ČSÚ, Ing. Helena Kratochvílová, předala při této příležitosti hejtmanovi kraje publikace z odvětví zemědělství, které úřad v poslední době vydal, např. Historickou ročenku českého zemědělství 1918–2010 a Sady 2012.

Podpora regionů s vysokou nezaměstnaností

Dne 23. dubna se uskutečnil za účasti Mgr. Kamily Vepřkové, ředitelky KS ČSÚ v Olomouci, seminář „Hledání nástrojů podpory v regionech s vysokou nezaměstnaností v Olomouckém kraji“, který uspořádalo vedení kraje. Seminář se zabýval vymezením problémových území, možnostmi podpory postižených oblastí jednotlivými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, programy na podporu podnikání a inovací či investičními pobídkami. Účastníkům byly předány výstupy Českého statistického úřadu, které mapují současnou hospodářskou, demografickou a sociální situaci kraje.

Rating statutárního města Olomouce

V první dekádě května se konal za účasti zástupce KS ČSÚ v Olomouci rating statutárního města Olomouce, který každoročně pořádá mezinárodní agentura Standard & Poor’s. Hlavním účelem setkání byla aktualizace informací o finančních a hospodářských výsledcích města. Pro potřeby ratingu byly hodnoceny vztahy s ústředními orgány, systém správy, řízení a strategie, demografické údaje, struktura ekonomiky a vyhlídky na další rozvoj, finanční situace, plnění rozpočtu, zadluženost města nebo jeho likvidita. Krajská správa ČSÚ v Olomouci připravila účastníkům jednání podrobný datový profil města Olomouce doplněný o definitivní výsledky SLDB 2011 a makroekonomické ukazatele Olomouckého kraje z regionálních účtů.

Vzpomínání na statistickou minulost

Vedení Krajské správy ČSÚ v Ostravě ve spolupráci s odborovou organizací uspořádalo začátkem června setkání bývalých zaměstnanců statistického úřadu ze všech pracovišť dnešního Moravskoslezského kraje. Na „srazu důchodců“ se sešlo 55 bývalých statističek a statistiků. Všichni velmi ocenili možnost se po delší době (naposledy se tato akce uskutečnila v roce 2006) opět vidět a zavzpomínat na dobu nedávno minulou i na období, kdy základními pracovními pomůckami každého statistika byly tužka, guma a kalkulační stroj, v tom lepším případě vybavený dokumentační papírovou páskou. Vždyť nejstarším účastníkům se pomalu blíží již devadesátiny. Řada bývalých pracovníků strávila ve službách státní statistiky více než 40 let svého produktivního života.
Součástí programu pro seniory bylo promítání dokumentárního pořadu o Českém statistickém úřadu a návštěva expozice výtvarného centra Chagall, které se nachází v sousedství krajské správy.

Liberecký kraj z pohledu statistiky

Setkání uživatelů statistiky a statistiků připravili na polovinu června pracovníci Krajské správy ČSÚ v Liberci. Z řad uživatelů pozvání přijali zástupci Technické univerzity v Liberci, Agentury regionálního rozvoje a Magistrátu města Liberce. Ze strany ČSÚ byla především podána informace o spuštění Základních registrů a jejich dopadu na činnost úřadu. Další pozornost byla věnována aktuálním statistickým údajům o Libereckém kraji.
Ing. J. Syrovátková, Ph.D., informovala účastníky o změnách na vysoké škole, mj. o nově akreditovaném navazujícím magisterském oboru Regionální studia, který se otevírá na Ekonomické fakultě. Výkonný ředitel Agentury regionálního rozvoje RNDr. Z. Kadlas zase velice ocenil regionální statistické údaje, které jeho instituce využívá při zpracování nejrůznějších investičních i neinvestičních projektů. Příští podobné setkání se uskuteční letos na podzim na půdě Technické univerzity v Liberci.