Přejít k obsahu

Podniky nevyužívají všech výhod svých webů

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální společnost - používání ICT
  • ICT v podnicích
Nejčastější službou, kterou podnikové webové stránky v lednu 2013 ve vztahu ke svým zákazníkům nabízely, bylo prohlížení katalogů a ceníků výrobků a služeb. Dvě třetiny podniků umožňovaly zákazníkovi z podnikových webových stránek objednat nebo rezervovat produkt.

Firmy neprodávají své zboží a služby elektronicky pouze jednotlivcům, ale obchodují tímto způsobem i mezi sebou. Přitom využívají jak své webové stránky, tak elektronickou výměnu dat přes internet nebo jiné počítačové sítě. Zatímco webové stránky slouží zpravidla již pro prodej zboží koncovým zákazníkům, a to nejen podnikům, ale právě i jednotlivcům, elektronickou výměnu dat využívají hlavně podniky, které si tak mezi sebou prodávají či nakupují polotovary, součástky atp.

Třetina webových stránek v angličtině

Hlavní podmínkou obchodování prostřednictvím webových stránek je samozřejmě jejich existence. V lednu 2013 tuto podmínku splnilo osm z deseti podniků. Webové stránky mají různou podobu a umožňují návštěvníkům využívat různé funkce.

V případě existence cizojazyčných webových stránek podniků jsou poměrně významné rozdíly v závislosti na oboru, ve kterém daná firma podniká. Rozhodující je, zda své výrobky a služby nabízí i do zahraničí. Například všechny velké podniky z odvětví ubytování, stravování a pohostinství v lednu 2013 uvedly, že měly dostupný obsah svých webových stránek i v cizím jazyce. Obecně převažují webové stránky v anglickém jazyce, které má 31 % podniků, a dále v jazyce německém (16 %).

Nejčastější službou, kterou podnikové webové stránky ve vztahu ke svým zákazníkům poskytují, je prohlížení katalogů a ceníků nabízených výrobků a služeb, to se týkalo téměř poloviny podniků. Dvě třetiny podniků umožňují zákazníkovi z podnikových webových stránek objednat/rezervovat produkt. Po objednání produktu ho bylo možné z šesti procent webových stránek také zaplatit.

Již méně často nabízenou službou na webových stránkách podniků je možnost konfigurovat anebo přizpůsobit si standardně nabízený výrobek nebo službu podle svých požadavků. Umožňovalo to jen 11 % podniků a z osmi procent jich pak nabízelo možnost sledovat stav vyřizované zakázky.

Větší nákupy přes elektronickou výměnu dat

V roce 2012 elektronicky nakoupila bezmála polovina podniků v České republice. Znamenalo to tedy, že učinila alespoň jednu elektronickou objednávku na zboží nebo službu přes internet nebo jinou počítačovou síť. Finanční hodnota takto uskutečněných nákupů tvořila 30 % celkových podnikových nákupů.

Nejčastěji jsou elektronické nákupy uskutečňovány prostřednictvím webových stránek. Přes ně v roce 2012 nakupovalo 46 % podniků a jejich hodnota dosáhla pouze necelých 9 % celkové hodnoty nákupů.

Elektronickou výměnu dat k nákupu využívalo 22,5 % podniků a na celkových nákupech zaujímal tento způsob nákupu 21,5 %. Z výše uvedeného je patrné, že podniky sice v hojné míře nakupují prostřednictvím webových stránek, jedná se však o nákupy méně nákladné. Větší finanční částky z podniků proudí prostřednictvím elektronické výměny dat.

Téměř všechny podniky, které uvádějí, že v roce 2012 nakoupily prostřednictvím elektronických sítí, objednávaly nakupované zboží od dodavatelů z České republiky. Od dodavatelů z ostatních zemí Evropské unie elektronicky objednala ve stejném roce necelá pětina podniků s více než deseti zaměstnanci. Ze zemí mimo Evropskou unii pak elektronicky obchodovalo sedm procent podniků.

Elektronické prodeje

Počet podniků elektronicky prodávajících je již dlouhodobě nižší než počet podniků, které elektronicky nakupují. To může být způsobeno i tím, že ne každé zboží či služba je vhodná k elektronickému prodeji.

V roce 2012 prodalo své zboží nebo služby elektronickou cestou 27 % podniků a tržby získané z elektronických prodejů činily čtvrtinu celkových podnikových tržeb. Stejně jako v případě elektronických nákupů bylo v roce 2012 rozdílné procento podniků prodávajících přes webové stránky a procento podniků prodávajících pomocí elektronické výměny dat. Přes webové stránky prodávala v tomto roce pětina podniků, kdežto pomocí elektronické výměny dat pouze 12 % podniků.

Zcela opačná je však situace v případě tržeb z těchto prodejů. Tržby získané z prodejů přes webové stránky tvořily pět procent celkových podnikových tržeb a tržby získané díky elektronické výměně dat téměř jednu pětinu.

Jak již bylo zmíněno, prodej prostřednictvím webových stránek je využíván především ve vztahu ke koncovým zákazníkům a je tak typický především pro podniky působící například v odvětví cestovního ruchu (63 %), v telekomunikační činnosti (50 %) nebo v oblasti obchodu, kde jej v roce 2012 používala třetina podniků.

Naopak elektronická výměna dat je typická pro obchodování mezi podniky navzájem. Například z hlediska odvětvového je elektronická výměna dat k obchodování dlouhodobě nejvíce rozšířena v automobilovém průmyslu (37 %).

I v případě elektronických prodejů platí, že téměř všechny podniky prodávají své zboží či služby zákazníkům z České republiky. Do ostatních zemí Evropské unie prodává téměř 13 % podniků a mimo Unii pak jen pouhých 2,5 %.

Proč podniky neprodávají přes webové stránky

V šetření položil Český statistický úřad podnikům otázku, jaké překážky limitují či zcela znemožňují podniku přijímat objednávky prostřednictvím webových stránek.

Jako nejčastější překážku uváděly, že jejich zboží (služby) není vhodné pro prodej touto cestou. Tento důvod uvedly téměř dvě třetiny podniků.

Dalšími poměrně často uváděnými důvody byly příliš vysoké náklady spojené se zavedením webového prodeje (28 %) a také problémy související s logistikou, tzn. dopravou zboží a dodáním služeb (25 %).

Pětina podniků vidí jako problém při webovém prodeji komplikace spojené s platbou a 15 % podniků považuje za závažný limitující faktor bezpečnost informačních technologií.

Více dalších informací a dat k využívání ICT v podnicích naleznete v nové publikaci Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2013. Titul Českého statistického úřadu vyjde na konci ledna 2014.

 On-line služby na webových stránkách podniků, leden 2013 (podíl na celkovém počtu podniků)

On-line služby na webových stránkách podniků, leden 2013  (podíl na celkovém počtu podniků)
Zdroj: ČSÚ

 

Elektronické obchodování v podnicích ČR v roce 2012

Elektronické obchodování v podnicích ČR v roce 2012
Zdroj: ČSÚ

 

Podniky obchodující elektronicky podle sídla obchodního partnera, 2012 (podíl na celkovém počtu podniků)

Podniky obchodující elektronicky podle sídla obchodního partnera, 2012  (podíl na celkovém počtu podniků)
Zdroj: ČSÚ

Více se dočtete zde: Informační technologie